\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


FONDO FINANSUOJAMOS VERSLO PLĖTROS PRIEMONĖS IR PARAMOS DYDIS

  6.1. Finansinę paramą Paramos gavėjams Fondas teikia tokioms verslo plėtros priemonėms:

  6.1.1. Įmonės įsteigimo išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 80% patirtų įmonės steigimo išlaidų, bet ne daugiau, kaip 300 eurų;

  6.1.2. Rajono verslo bendruomenės interesus reprezentuojančių patirtų Rinkodaros išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50% patirtų rinkodaros programos išlaidų, bet ne daugiau kaip 1500 eurų.

  6.1.3. Parodos išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė parodoje dalyvavusiam Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50% patirtų išlaidų už ekspozicijos vietą parodoje, bet ne daugiau kaip 1500  eurų.

  6.1.4. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai verslui kurti ir vystyti iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50 % išlaidų už verslo plano ir/ar paraiškos finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimą, bet ne daugiau kaip 1000 eurų.

  6.1.5. Teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimo išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50% patirtų išlaidų už Teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų, skirtų verslo kūrimui ar plėtrai parengimą, bet ne daugiau kaip  1500 eurų.

6.1.6. Darbuotojų mokymosi pagal formaliojo ugdymo programas išlaidų (mokesčio už mokslą, mokymosi atostogų, komandiruočių, transporto išlaidų ir kt.) dalinis padengimas- kai Savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50% išlaidų, patirtų sumokant už darbuotojo mokslą, apmokant jo mokymosi atostogas, komandiruotes, transporto išlaidas, bet ne daugiau kaip 1500 eurų už vieną darbuotoją.

    6.1.7. Įrangos įsigijimo kompensavimas, kai naujai besikuriančioms įmonėms ir veiklą pradėjusiems fiziniams asmenims,  įregistruotiems  ne anksčiau kaip per 18 kalendorinių mėnesių iki paraiškos pateikimo, sukuriantiems bent 1 naują darbo vietą, padengiama iki 80 proc. veiklai būtinos įrangos įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 4000 eurų.

  6.1.8. Įrangos įsigijimo kompensavimas įmonėms, įregistruotoms  ne anksčiau kaip per 48 kalendorinius mėnesius iki paraiškos pateikimo, kai įranga įsigyjama konkrečios naujos pilnam darbuotojo etatui skirtos darbo vietos, įkurtos ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo, sukūrimui, įsipareigojant ją išsaugoti ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo darbo vietos įsteigimo, padengiama iki 80 proc. darbo vietos sukūrimui skirtos įrangos įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 4000 eurų vienai darbo vietai.

  6.1.9. asocijuotų verslo struktūrų, ne pelno organizacijų rengiamiems verslo informacijos sklaidos, rajono verslo bendruomenės telkimo projektams finansuoti iki 1000 eurų, bet ne daugiau kaip 5 proc. SVV plėtros fondo einamųjų metų biudžeto;

 

  6.2. Jaunimo Verslo idėjų finansavimas- Fondo lėšomis gali būti skiriama parama jaunimo verslo idėjai įgyvendinti iki 4000 eurų.

6.4. Grąžintinos finansinės paramos suteikimas:

  6.4.1. Fondo lėšomis SVV subjektams gali būti teikiamos iki 10 000,- Eur (dešimt tūkstančių eurų) dydžio beprocentės paskolos. Paskolos suma negali viršyti šių dydžių:

6.4.1.1. 70 procentų įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės, kai turto rinkos vertė yra apskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos paskolai gauti pateikimo;

6.4.1.2 50 procentų įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės, kai turto rinkos vertė yra nustatyta Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne seniau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos paskolai gauti pateikimo;

6.4.1.3. 5000 eurų, jei paskolos grąžinimą laiduoja kitas fizinis asmuo, turintis pastovias pajamas ir atitinkantis kreditingumo kriterijus.

6.4.2. Paskolos paskirtis turi būti susijusi su pareiškėjo vykdomu verslu ir (arba) verslo plėtra. 

6.4.3. Paskolos grąžinimą pareiškėjas turi užtikrinti įkeičiama žeme, kitu apdraustu nekilnojamu turtu arba kito fizinio asmens, nesusijusio santuokos ryšiais, laidavimo sutartimi.

6.4.4. Paskolos panaudojimo terminas nenustatomas.

6.4.5. Paskola pervedama į paramos gavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskolos grąžinimo užtikrinimui pasirašomo įkeitimo sandorio arba paskutinio įkeitimo sandorio, kai įkeičiamas daugiau kaip vienas turto objektas, įregistravimo Lietuvos Respublikos hipotekos registre arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo laidavimo sutarties pasirašymo.

6.4.6. Paskola grąžinama nenustatant paskolos grąžinimo grafiko ir palūkanų.

6.4.7. Paskolos grąžinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.

6.4.8. Paskolos gavėjui, grąžinus ne mažiau kaip 25 proc. paskolos, grąžinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 12  mėnesių laikotarpiui. Sutarties pratęsimo laikotarpiu paskolos gavėjas nuo negrąžintos paskolos dalies privalo mokėti į Fondo sąskaitą palūkanas, kurios apskaičiuojamos prie EURIBOR pridėjus 2 proc. maržą. Palūkanų norma sutarties pratęsimo dieną apskaičiuojama visam laikotarpiui ir iki paskolos grąžinimo nebekinta.

6.4.9. Vienam paramos gavėjui Fondo paskola gali būti suteikta ne daugiau kaip 2 kartus, įskaitant sutarties pratęsimą pagal 6.4.8. punktą.


 


 Naujienų prenumerata